برچسب: گیم

شش مزیت بازی‌های کامپیوتری برای کودکان

در زمان انجام بازی‌های کامپیوتری کودکان نیاز به مراقبت از طرف خانواده دارند. حتی گاهی برخی از آنها نمی‌توانند در زمان تعیین شده بازی خود را تمام کنند. برخی دیگر در طول یا بعد از بازی دچار نوسانات خلقی می‌شوند یا بیش از حد متمرکز می‌شوند. در این میان کودکانی نیز وجود دارند که به…