برچسب: محافظت از کودک

بهترین راه‌های شناخت صحیح و آموزش کودک

شناخت صحیح کودک یکی از اساسی ترین شروط در موفقیت تربیت و آموزش وی است. انسان به تناسب رشد فکری و عاطفی، پیرامون خود را می‌شناسد و آن را درک میکند. شناخت کودک و درک وی از اهمیت زیادی برخوردار است. این شناخت برای پیدا کردن راهی برای ورود به دنیای کودک صورت می‌گیرد. رشد…