برچسب: ویژگی خانواده سالم

ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و روانشناسی رفتاری خانواده

خانواده اولین نهاد اجتماعی است که هر فردی از بدو تولد به عضویت آن در می آید. این اجتماع موثرترین عامل در رشد شخصیت و رفتار افراد در سایر اجتماعات می باشد. الگوهای عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کودکان تا حد زیادی از خانواده نشات می گیرد. ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و اعمال…