برچسب: خود مراقبتی در فضای مجازی

چگونه باید به کودکان، خود مراقبتی را آموزش دهیم؟

به عنوان پدر و مادر، ما نمی توانیم همیشه و هر لحظه کنار فرزندمان باشیم. بعد از دو یا سه سالگی، کودک زمانی را جدا از والدینش در مهدکودک، مدرسه، کلاس آموزشی و یا منزل آشنایان سپری می کند. کودکان تجربه زیسته کمی داشته و به همین دلیل به همه اعتماد دارند. بنابراین آموزش خود…