برچسب: جلوگیری از آسیب اینترنتی

خطرات استفاده از واتساپ برای کودکان و نظارت بر فعالیت آن ها در این پیام رسان

WhatsApp از محبوب ترین برنامه های پیام رسان در دنیاست و در ایران هم بیش ترین استفاده را، نسبت به سایر پیام رسان ها دارد. با توجه به امکانات و استاندارد محتوایی این برنامه، محدودیت سنی برای استفاده از آن در نظر گرفته شده است. محدودیت سنی این اپلیکیشن تا سال 2018 بیشتر از 13…