برچسب: تأثیر رسانه بر کودک

تأثیر رسانه بر کودک و نوجوان چیست؟

تأثیر رسانه بر کودک و بر رشد روانی و اجتماعی وی بسیار عمیق است. تلويزيون مي‌تواند آثار مثبت و منفي زیادی را ايجاد كند. مطالعات زيادي به بررسي تأثیر رسانه بر کودک و جامعه پرداخته‌اند. سطح تکاملی کودک یک عامل مهم در تعیین تأثیرات مثبت یا منفی محیط است. همه برنامه‌های تلویزیونی بد نیستند، اما…