برچسب: افزایش مهارت در کودکان

مهارت دوستیابی کودکان را چگونه تقویت کنیم؟

از مهم ترین روابطی که کودک برقرار می کند می توان به رابطه دوستانه اشاره کرد. هر چند این روابط در سنین پایین چندان با ثبات به نظر نمی رسند و صرفا کودکان نسبت به هم رابطه هم بازی بودن دارند، با این حال توانایی دوست یابی و منزوی نبودن کودک به رشد عاطفی و…