برچسب: اصطلاحات جوانان

تمامی اصطلاحاتی که نوجوانان بکار می برند و پدر و مادرها نمی دانند!

شاید بارها برایتان پیش آمده باشد که جملاتی را بشنوید و معنی برخی کلمات آن را نفهمید. با اینکه در مجموع متوجه موضوع صحبت می شویم، اما قطعا نسبت به مفهوم آن کلمات کنجکاو هستیم. این اصطلاحات غریبه در بین نوجوانان و جوانان رایج ترند. اصطلاحات نوجوانان و جوانان روز به روز بیش تر می…