برچسب: COVID-19

بیماری کویید و حفظ ایمنی کودک در فضای مجازی

در این روزها که جهان با بیماری کویید درگیر است، قابل درک است که کودکان نیز مضطرب باشند. ممکن است درک آنچه در اینترنت یا تلویزیون می‌بینند یا از دیگران می شنوند، برای کودکان دشوار باشد. بنابراین آنها می‌توانند به طور خاص در برابر احساسات اضطراب، استرس و ناراحتی آسیب پذیر باشند. اما داشتن یک…